• We schrijven de wanbetaler aan om tot betaling van de hoodsom
  en de rente en kosten over te gaan
 • Ook proberen we telefonisch contact met de tegenpartij te krijgen
  (ook buiten kantoortijden)
 • Soms is een gerechtelijke procedure nodig.
  Pas met een vonnis kan beslag gelegd worden.

Werkwijze en uitleg incassodiensten

Eerste gesprek met opdrachtgever.

Tijdens het eerste gratis en vrijblijvende (telefoon)gesprek bespreken we met u onder andere de vordering, de te volgen incassotactiek, de haalbaarheid en de kosten v.d. incasso. Ook kijken we in hoeverre de wederpartij wettelijk gezien “in verzuim” is. Als hoofdregel is een wederpartij pas in verzuim als u hem schriftelijk hebt aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen. Bij particulieren is die termijn wettelijk gezien 2 weken. Hierbij moet u er wel aan denken dat de aanmaning aan de wettelijke eisen voldoet. Zie hiervoor het tabblad “wat moet u zelf doen” Het versturen van een dergelijke aanmaning is niet altijd nodig om te bereiken dat een wanbetalend bedrijf in verzuim raakt. In uw algemene voorwaarden kunt u bepalen dat de wederpartij die een bedrijf heeft na het verstrijken van de betalingstermijn automatisch in verzuim raakt. Nadat we de vordering met u hebben besproken en u de vordering aan ons uit handen geeft beginnen we met de incassoprocedure. De eerste stap is meestal het versturen van een aanmaning.

Eerste (aangetekende) aanmaning

De wederpartij wordt door ons aangemaand tot het betalen van

A. De hoofdsom:

Dit is het oorspronkelijke bedrag dat u van de wanbetaler te vorderen hebt.

B. De buitengerechtelijke incassokosten:

Voorzover de wederpartij wettelijk in verzuim is moet hij deze kosten betalen. U kunt in de meeste gevallen deze kosten zelf niet opeisen, daarvoor moet u de zaak uit handen geven. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de grondslag waarop ze verschuldigd zijn. Ze kunnen verschuldigd zijn…

1. Op grond van uw algemene voorwaarden.

Vaak staat in algemene voorwaarden een bepaling over de incassokosten. Meestal zijn deze gesteld op 15% (excl. BTW) van de hoofdsom ongeacht de hoogte van het openstaande bedrag. Daarbij is het verstandig dat in de algemene voorwaarden ook een bepaald minimumbedrag aan incassokosten (bijv. € 75,- excl. BTW) wordt opgenomen. In algemene voorwaarden kunt u bij particuliere consumenten ten aanzien van de kosten niet afwijken van de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten.

2. Op grond van de wet (Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten).

Het aan particulieren in rekening te brengen tarief kunt u uit onderstaande staffel afleiden. Dit tarief is ook van toepassing op bedrijven als u geen leveringsvoorwaarden hanteert. Het tarief mag alleen in rekening worden gebracht als de tegenpartij een zogenaamde twee-wekenbrief heeft gehad. Zie hiervoor het tabblad “Wat moet u zelf doen”

Vordering tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,- 15% over de hoofdsom € 375,- 
(min. € 40,–)
€ 5.000,- € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-) € 625,-
€ 10.000,- € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-) € 875,-
€ 200.000,- € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-) € 2.775,-
Boven de € 200.000,- € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,-) € 6.775,-

3. Op grond van de overeenkomst:

Het komt soms voor dat in contracten een boetebeding wordt opgenomen. Naast dit eventuele boetebeding kunnen dan in de regel geen incassokosten worden gerekend.

C. De rente:

Vanaf de dag dat de wanbetaler wettelijk gezien in verzuim is moet hij aan u rente over het openstaande bedrag betalen. De hoogte van deze rente hangt weer af van de grondslag die aan de vordering ten grondslag ligt. De rente kan verschuldigd zijn op grond van

1. De door u gehanteerde algemene voorwaarden:

Deze rente noemt men dan de contractuele rente. In de meeste algemene voorwaarden wordt de rente gesteld op 1 tot 1,5% per maand. Voordeel is dat er per maand rente op rente wordt berekend en het percentage op jaarbasis vaak meer dan dubbel zo hoog is als bij de wettelijke rente. (zie hieronder)

2. artikel 6: 119 BW:

Deze rente noemt men de wettelijke consumenten rente. De hoogte van deze rente wordt meestal jaarlijks of halfjaarlijks door de regering vastgesteld.

3. artikel 6:119a BW:

Deze rente noemt men de wettelijke handelsrente die in principe van toepassing is bij transacties tussen bedrijven. De hoogte van deze rente wordt meestal jaarlijks of halfjaarlijks door de regering vastgesteld. Deze rente is doorgaans veel hoger dan de gewone wettelijke rente.

D. Overige:

Op grond van de omstandigheden van het geval kunnen in de eerste aanmaning nog diverse andere zaken aan de orde worden gesteld. Zo kan er bijvoorbeeld soms een beroep worden gedaan op een in uw algemene voorwaarden voorkomend eigendomsvoorbehoud, retentierecht of reclamerecht. Ook eventuele pand- of hypotheekrechten en een eventuele ontbinding van de overeenkomst kunnen aan de orde komen. Deze mogelijkheden bespreken we vanzelfsprekend in het eerste gesprek met u.

De wanbetaler wordt aangemaand om het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente binnen 5 tot 14 dagen (afhankelijk van de kwestie) op onze derdenrekening te storten. Op deze rekening staat alle geld dat eigenlijk van onze klanten is. We houden dit geld altijd apart van ons eigen geld. Bovendien kunnen we elk moment van de dag het saldo van deze derdenrekening bekijken. Zodoende weten we snel of er betaald is of niet.

Na de eerste aanmaning zijn er diverse scenario’s mogelijk.

a. De tegenpartij betaalt de volledige vordering inclusief alle kosten en rente.

Wij rekenen dan zo spoedig mogelijk met u af. We storten het u toekomende bedrag (dit is het ontvangen bedrag minus het bedrag van onze factuur ter hoogte van de gevorderde kosten) zo spoedig mogelijk op uw rekening.

b. De tegenpartij betaalt gedeeltelijk.

Het u toekomende bedrag wordt na aftrek van onze provisie zo spoedig mogelijk op uw rekening gestort. Met betrekking tot het nog openstaande gedeelte nemen we contact met u op en overleggen we hoe we dit verder aan zullen pakken

c. De tegenpartij reclameert.

De tegenpartij kan met argumenten komen waarom hij vindt dat hij niet hoeft te betalen. Samen met u bekijken we deze argumenten en dan beslist u of er verdere actie ondernomen moet worden. Om dergelijke reclames te voorkomen kunt u overigens op dit punt in uw algemene voorwaarden heel veel zaken al van te voren regelen of uitsluiten.

d. De tegenpartij wil een betalingsregeling treffen of wil een schikking treffen.

Naar aanleiding van dit voorstel van de tegenpartij treden we weer met u in overleg en beslist u (na ons advies) of het voorstel wat u betreft akkoord is of dat er toch verdere stappen nodig zijn.

e. De tegenpartij reageert of betaalt niet of zijn reactie of betaling zijn onvoldoende.

Wij bellen de tegenpartij dan meestal op of gaan desnoods bij hem langs. Vaak sturen we nog een tweede of derde aanmaning of een conceptdagvaarding.

Als de aanmaningen geen succes hebben nemen we contact met u op over de verder te volgen strategie. Het kan zijn dat u het er bij laat zitten.

IV. Gerechtelijke incasso

U kunt echter ook besluiten tot gerechtelijke incasso. De vordering zal dan aan de rechter moeten worden voorgelegd. Daartoe is het noodzakelijk dat er een dagvaarding wordt uitgebracht. Voordat deze dagvaarding kan worden uitgebracht moet u ons schriftelijk machtigen om namens u de procedure te voeren.

Vorderingen die inclusief rente en kosten beneden de € 25.000 blijven, moeten aan de kantonrechter worden voorgelegd. Huurzaken en zaken met betrekking tot arbeidsovereenkomsten moeten, ongeacht de hoogte van het bedrag altijd aan de kantonrechter worden voorgelegd. Deze kantongerechtprocedure is vaak simpeler en goedkoper. Bij een dergelijke procedure is een procesadvocaat niet verplicht.
Vorderingen boven de €25.000 moeten aan de rechtbank worden voorgelegd. Wij werken samen met een gerenommeerd advocatenkantoor die de procesadvocaat op een zo goedkoop mogelijke manier regelt en waarbij inhoudelijk het meeste werk doen en uw aanspreekpunt blijven. Tijdens de gerechtelijke incasso gebeurt er kortweg het volgende:

a. De dagvaarding.

In de door ons opgestelde dagvaarding vragen we de rechter om de tegenpartij te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten en de rente. Naast betaling kunnen we ook nevenvorderingen, zoals bijvoorbeeld ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Daarbij vragen we de rechter ook om de tegenpartij te veroordelen in de kosten van de procedure. Deze kosten van de procedure kunnen bestaan uit:

 • De griffierechten (bedrag dat betaalt moet worden bij de rechter voordat de zaak in behandeling wordt genomen)
 • de deurwaarders en exploitkosten (de deurwaarder moet de dagvaarding uitbrengen)
 • het salaris van de gemachtigde
 • het salaris/ de vergoeding voor de advocaat
 • overige kosten (bijv. getuigen, deskundigen etc.)

b. De conclusiewisseling

Nadat de dagvaarding is uitgebracht krijgt de tegenpartij de gelegenheid om op de dagvaarding te antwoorden, men noemt dit concluderen. Bij de Rechtbank moet dit verplicht schriftelijk door een procesadvocaat geschieden. Bij de kantonrechter kan dit eventueel ook mondeling, maar in verreweg de meeste gevallen gebeurt het ook daar schriftelijk. Bij de kantonrechter mag de tegenpartij zelf het antwoord op de dagvaarding geven. Nadat er een antwoord op de dagvaarding is de rechter na deze conclusie van antwoord in principe verplicht partijen op te roepen om persoonlijk te verschijnen op een zgn comparitie. De rechter kan hier van af zien en kan bepalen dat er nog een schriftelijke ronde komt. Wij zullen dan namens u door middel van een zgn conclusie van repliek te reageren. Daarna krijgt de tegenpartij de gelegenheid om daar weer door middel van de conclusie van dupliek te antwoorden. In de meeste gevallen volgt na de conclusiewisselingen de uitspraak van de rechter. Het kan echter ook zijn dat er volgens de rechter alsnog een zitting nodig is waar beide partijen in persoon verschijnen (zgn. “comparitie”) of dat er nog nadere conclusies of een verhoor van getuigen nodig zal zijn.

Vanzelfsprekend houden we tijdens de hele procedure contact met u om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen verdedigen. U hoeft (uitgezonderd in het geval van een comparitie) zelf niet voor de rechter te verschijnen. Op dat punt nemen wij u alle werk uit handen.

c. Het vonnis

Door middel van een vonnis geeft de rechter een uitspraak. In veel gevallen zit tussen het tijdstip van het uitbrengen van de dagvaarding en het uitspreken van het vonnis toch al gauw een periode van een half tot anderhalf jaar. Een vonnis kan ook een tussenvonnis zijn. In een tussenvonnis geeft de rechter een tussenuitspraak waarin hij bijvoorbeeld bewijsopdrachten geeft of een deskundige benoemt.

In het eindvonnis geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en hoeveel de tegenpartij eventueel moet betalen. Daarbij geeft de rechter ook aan wie in de kosten van de procedure (zie boven) wordt veroordeeld. De hoofdregel is dat de verliezende partij de kosten via een puntensysteem moet betalen. De waarde per toegekend punt is afhankelijk van de hoogte van de vordering en het aantal punten is afhankelijk van het aantaal proceshandelingen.

Wanneer een partij niet voor 100% gelijk krijgt gebeurt het ook regelmatig dat de rechter de proceskosten compenseert, dat wil zeggen over de beide partijen verdeelt. Het salaris van de gemachtigde en de buitengerechtelijke incassokosten worden door de rechter vastgesteld. Deze kosten moeten door de in de proceskosten veroordeelde partij worden voldaan.

d. Hoger beroep.

Nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan hebben beide partijen als de vordering hoger is dan 1750 euro nog de gelegenheid om bij het Gerechtshof in hoger beroep te gaan. Hoger beroep heeft in de regel geen opschortende werking.

e. Executie.

De tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis moet in beginsel door een deurwaarder geschieden. Ter beperking van de kosten nemen wij echter vaak contact op met de tegenpartij en proberen wij deze te bewegen om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Levert dit geen resultaat op, dan gaan we met het vonnis naar de deurwaarder en dan betekent deze het vonnis. Er kan besloten worden tot het leggen van (loon)beslag of het aanvragen van een faillissement. De meeste met de executie gepaard gaande kosten komen voor rekening van de tegenpartij.

Andere mogelijkheden

Al dan niet in combinatie met bovenstaande stappen kunnen er nog andere mogelijkheden benut worden. Enkele voorbeelden:

a. conservatoir beslag

Vooruitlopend op een procedure kan er, als de vrees bestaat dat de tegenpartij zijn verhaalsmogelijkheden gedurende de procedure zal verkleinen, conservatoir beslag gelegd worden. Bij de rechter moet verlof tot beslaglegging worden gevraagd. Het beslag heeft als doel om het vermogen van de tegenpartij te bewaren ofwel te conserveren. De tegenpartij mag de zaken waar het beslag op rust dan niet meer verkopen. Pas nadat de rechter de tegenpartij heeft veroordeeld kunnen wij ons op deze zaken verhalen. Daarvoor mogen wij en u er ook niet aan komen.
Gezien de hoge kosten van het conservatoir beslag (€ 750,– tot € 1400,–) en het feit dat het beslag in geval van faillissement automatisch vervalt is het leggen van dit beslag maar in enkele gevallen aan te bevelen.

b. Aanvraag tot faillietverklaring

In plaats van een normale procedure kunnen we in bepaalde gevallen ook het faillissement van de tegenpartij aanvragen. Als dreigement werkt dit middel soms uitstekend. De debiteur kan voordat de rechtbank het verzoekschrift behandeld nog betalen. Als de tegenpartij niet betaalt en de aanvraag tot de faillietverklaring betwist en hij geen enkel deel van de vordering heeft erkent zal de rechter hem niet failliet verklaren. De kosten van de aanvraag (± € 750 tot € 1.000,00) bent u dan wel kwijt. Bovendien moet u aannemelijk maken dat de tegenpartij ook nog meerdere schuldeisers heeft.

Als de tegenpartij failliet wordt verklaard, zult u meestal, overigens afhankelijk van uw algemene voorwaarden, op de lijst van concurrente schuldeisers terecht komen. Waarschijnlijk ontvangt u dan maar een heel klein gedeelte van uw vordering, de curator, de belastingdienst en de banken zullen met de buit aan de haal gaan.

c. oneigenlijke incassomiddelen

Er zijn incassobureaus en ook schuldeisers die gebruik maken van oneigenlijke incassomiddelen. Het zich eigenhandig toe-eigenen van zaken van de wanbetaler, het bedreigen van de wanbetaler en dergelijke zijn maatregelen die soms genomen worden.

In verreweg de meeste gevallen wordt hiermee de wet overtreden. U hebt kans dat u door deze vormen van eigenrichting strafrechtelijk en juridisch aansprakelijk wordt gesteld voor de veroorzaakte schade. Dat geldt ook als u het niet zelf doet, maar een ander min of meer uitdrukkelijk opdracht geeft om dergelijke handelingen te verrichten. Vandaar dat wij ons niet met dergelijke oneigenlijke vormen van incasso bezighouden. Dat is zowel voor ons als voor u beter.

Wat voor stappen we ook ondernemen, we houden u steeds zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak. Hierbij geven we u ook doorlopend advies over de te volgen weg. Daarbij houden we vanzelfsprekend de kosten van het een en ander goed in de gaten. Met een onbetaalde rekening van uw tegenpartij en een forse rekening van ons schiet u immers niets op. En wij op langere termijn ook niet.

Bereken hier de incassokosten

Bereken hier voor welke incassokosten u een wanbetaler moet waarschuwen. Vul het openstaande bedrag in.
 ,00

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 12.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum