• "Ze vonden de sleutel tot de oplossing van mijn probleem"
  • "Het adres met voldoende aandacht voor details"

Procederen

Een belangrijk deel van ons werk behelst het voeren van procedures. We kunnen u als eisende of verwerende partij in een procedure bij staan. Het voert te ver om op deze site uitputtend uit te leggen hoe de verschillende procedures in zijn werk gaan. Voor nadere informatie kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen. Hier volstaan we met een zeer beknopte beschrijving met enkele belangrijke tips.

Procedure in civiele zaken:

Een civiele zaak is (kort gezegd) een zaak waarbij er een geschil is tussen twee burgers of bedrijven over bijvoorbeeld de betaling van een geldbedrag, over een auto die niet goed is of een erfdienstbaarheid etc. Als de buitengerechtelijke correspondentie niets oplevert kunnen we na overleg met u besluiten om een tegenpartij te dagvaarden. U bent dan de eisende partij. Uw tegenpartij heet dan gedaagde. Wij stellen namens u de dagvaarding op waarin we dan een bepaalde eis opnemen. Nadat de deurwaarder de dagvaarding bij de tegenpartij heeft betekent brengen wij de zaak bij de rechtbank aan. Op een in de dagvaarding genoemde datum moet de tegenpartij dan (schriftelijk) antwoorden op de eis. Pas daarna beslist de rechter of er een echte zitting komt. Als die zitting (comparitie) er komt gaan we samen met u naar de rechtbank om de zaak te bepleiten en met de rechter te bespreken. Meer info over een civiele incassoprocedure vindt u bij werkwijze en uitleg incassotraject.

Procedure in bestuurszaken:

Bestuurszaken zijn zaken waarbij er een geschil tussen een burger of bedrijf en een overheidsorgaan (zoals bijvoorbeeld gemeente, UWV) is. Vaak wordt een dergelijke zaak ingeleid met een beslissing van het overheidsorgaan waartegen u dan binnen een bepaalde termijn (meestal 6 weken) bezwaar of beroep tegen in kunt stellen. Het is zaak om een dergelijk bezwaar of beroep tijdig in te dienen, anders kunt u de beslissing waar u het niet mee eens bent niet meer aanvechten. We kunnen namens u het bezwaarschrift of beroepschrift opstellen. Des te beter het bezwaar- of beroepschrift in elkaar zit, des te meer kans hebt u bij de rechter. Vanzelfsprekend gaan we ook samen met u naar de hoorzitting of mondelinge behandeling van de kwestie.

Zelf doen?

In sommige zaken (o.a. bestuurszaken en kantonzaken) mag u het verweer zelf voeren. In verreweg de meeste gevallen is dat niet verstandig. In civiele zaken is de rechter bijvoorbeeld lijdelijk, dat wil zeggen dat de rechter alleen maar mag kijken naar wat partijen aanvoeren. Wat niet wordt betwist wordt door de civiele rechter voor waar aangenomen en wat niet wordt aangevoerd wordt niet in de beslissing meegenomen. Iemand die zelf verweer voert vergeet vaak bepaalde dingen te betwisten of bewijs aan te bieden waardoor de zaak juist daardoor verloren gaat. In bestuurszaken is het zaak een zo volledig mogelijk verweer te voeren, iets wat in eerste instantie niet naar voren is gebracht kan vaak later ook niet meer naar voren worden gebracht.
Bovendien is procederen op zichzelf ook een kunst. U kunt dat vergelijken met bijvoorbeeld schaken of dammen. Het is niet alleen noodzakelijk de spelregels te kennen maar ook belangrijk om een juiste procestactiek te bepalen waarbij ervaring natuurlijk ook een grote rol speelt. Zeker wanneer u een professionele partij (bijv. deurwaarder, UWV, advocaat) tegenover u hebt is de kans dat u een zaak gaat verliezen omdat u de spelregels van de rechtsgang onvoldoende kent levensgroot aanwezig. Ook moet de inhoudelijke kant van de zaak natuurlijk goed naar voren worden gebracht.

In een gratis eerste gesprek leggen we u graag een en ander verder uit en kunnen we u vrijblijvend adviseren over de te nemen stappen in een bepaalde kwestie.

Eerste gesprek altijd GRATIS
Bij incassos: No cure – Little pay

Mr. E.J. Postma Advies en Incassobureau

Bel vrijblijvend 0512 – 35 11 48

KLIK HIER OM TE APPEN
Maandag t/m Donderdag:
09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:
09.00 tot 15.00 uur

U kunt ons altijd mailen

info@ejpostma.nl

Bezoekadres:

Uterwei 4E
9283XR Surhuizum
(bezoek alleen op afspraak)

Postadres:

Postbus 129
9230 AC Surhuisterveen
Fax 0512 - 35 11 56